تشیع در خراسان بزرگ( از ظهور امویان تا پایان دوره اول عباسی)
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز آموزش عالی اهل بیت
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : غلام احیا حسینی