تاریخ¬البصره¬السیاسی والثقافی والاجتماعی من النشوء الی القرن الرابع الهجری
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه آل البیت
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمد زاکانی