اوضاع فرهنگی مدینه در عصر امام سجاد(ع)( با تاکید بر نقش امام سجاد(ع) از سال 61 تا 95ق)
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : علی یاسری