بررسی رویکرد غلو در مذهب نصیریه در حوزه پاکستان
63 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : مجاهدعلی بهشتی