تشیع در کوفه( قرن اول و دوم هجری)
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : حمید ملک مکان