بررسی نظریه های پیدایش تشیع
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : تورگوت آتام
آدرس اینترنتی