بررسی نقش مراکز دینی نجف و قم در بیداری اسلامی افغانستان در صد ساله اخیر
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : سید آصف کاظمی