گرایش به تشیع در مدینه در دو قرن نخست هجری
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : مهدی نورمحمدی