ارزیابی گزارشهای تاریخی تا پایان قرن هفتم در مورد وقایع مسیر کاروان حسینی از کربلا تا مدینه
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سیفل خان