امارت شُرفا (سادات حسنی و حسینی) بر حرمین شریفین از آغاز تا عصر ممالیک
33 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سیدمحمود سامانی