آلبوم من ◂ دکتر صفری در برنامه راهی به روشنایی
گفتگوی تخصصی دکتر صفری فروشانی درباره رویکردهای بررسی عاشورا در برنامه راهی به روشنایی- شبکه4