قیامهای ایرانیان در عصر اول عباسى
32 بازدید
محل نشر: مجله تاريخ در آيينه پژوهش،ش 2،سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی