نقد تاریخ¬نگاری ابن کثیر در کتاب البدایه والنهایه در زمینه تاریخ تشیع
50 بازدید
محل نشر: نقد تاریخ¬نگاری ابن کثیر در کتاب البدایه والنهایه در زمینه تاریخ تشیع، تاریخ در
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«البدایه و النهایه» کتابی مشهور در زمینۀ تاریخ اسلام است که توسط ابن‌کثیر دمشقی (701ـ774ق) تألیف شده است. او به‌سبب تأثیرپذیری از شرایط زمانی، مکانی و به‌ویژه استادانی مانند ابن‌تیمیه، مواضعی ضدشیعی دارد. این پژوهش درصدد نقد تاریخ نگاری ابن‌کثیر در زمینة تشیع در کتاب مذکور، از طریق بررسی کلی روش‌ها و رویکردهای نگارنده است. متن پیش‌رو در قالب نقد سندی، محتوایی، و روشی تاریخ‌نگاری مؤلف، سامان یافته است. مهم‌ترین نقدها عبارتند از: تناقض‌های درونی؛ مخالفت با قرآن، سنت، و تاریخ؛ «گزینش و حذف»، «پذیرش و رد» متعصبانه. در تحلیل کلی، این نتیجه به‌دست می‌آید که مؤلف، از یک‌سو، با هدف توجیه اعتقادات مذهبی خاص خود، و از سوی دیگر، به‌سبب گرایش‌های ضدشیعی خود، هرگاه گزارشی تاریخی را با بینش‌ها و گرایش‌هایش ناهمخوان یافته حذف، رد، تحریف، و یا توجیه کرده است.
آدرس اینترنتی