توصیف و تبیین یهودی سازی تاریخ اسلام (با تاکید بر دایره المعارف اسلام)
55 بازدید
محل نشر: فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی ، سال هفدهم، شماره 55
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/05/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف: هدف از این پژوهش، توصیف و تبیین یهودی سازی تاریخ اسلام، با تاکید بر دایره المعارف اسلام بوده است که در چهار دوره «ردیه نویسی بر سیره نبوی»، «پیگیری شرح حال نگاری پیامبر به جای ردیه نویسی»، «سیره نگاری علمی و کلاسیک» و «رویکرد تردیدآمیز به منابع» مورد بررسی قرار گرفته است. روش: روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی، از نوع تحلیل اسنادی بوده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد منابع اسلامی از قرن سوم به بعد تدوین شده و از دوران صدر اسلام فاقد روایی بوده اند. این منابع، بیانگر اقتباس و انعکاس مبادی حجازی بر یک سنت اند که در واقع؛ خارج از شبه جزیره عربستان و عمدتاً در عراق تلفیق یافته اند. همچنین از یافته ها، اهمیت تاثیر یهودیت خاخامی بر رشد تکوینی و درازمدت سنت اسلامی و منابع ادبی مورد وثوق آن درک می شود. نتیجه گیری: گفتمان غالب بسیاری از مستشرقان بعد از گلدزیهر، گفتمان شکاکیت در اعتباربخشی به روایات است. این موج در حال حاضر به گونه ای فراگیر شده که حتی گفتمان مطرح در دایره المعارف اسلام را نیز در بر گرفته است. با دقت در مقالات سیره نبوی(ص) در دایره المعارف اسلام و نقد و تحلیل آنها، متوجه پیروی بسیاری از نویسندگان مقالات از گفتمان یهودی می شویم. کلیدواژگان: یهودی سازی، تاریخ اسلام، گفتمان شکاکیت
آدرس اینترنتی