نقد و ارزیابی کتاب«الفتوح» بارویکرد به حادثه کربلا
36 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ در آیینه پژوهش، شماره 23T پاییز 1388
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
با کنکاش در منابع تراجم نگاری و کتاب شناسی قرن های سوم چهارم هجری ،در می یابیم که کتاب «الفتوح »و نویسنده ی آن در جایگاه مناسبی قرار ندارند و پیرو آن ،زندگی نامه ابن اعثم کوفی ؛مشخصات واقعی ،مذهب ،آثار و سایر ابعاد زندگی وی ،به طور دقیق شناسایی نشده است .برپایه ی بایستگی معرفی و شناخت هرچه بیشتر کتاب «الفتوح »و جستجو در شرح حال نویسنده ی آن ،پژوهش حاضر شکل گرفته است .هر چند کتاب «الفتوح »به خاطر برخی از گزارش های ناسازگار با مذاق مذهب تسنن ،به محاق رانده شده است ،با وجود این ،مذهب واقعی نویسنده را می توان از آن به دست آورد که شدیداً پایبند مکتب خلفا بوده است .یا اینکه ابن اعثم ،منابع و مصادرگزارش هایش را آن گونه که باید ،به دست نمی دهد ،کتاب «الفتوح »با توجه به تخصص نویسنده ،تخصصی بودن کتاب و تناسب هندسی گزارش های تاریخی آن ،اطمینان عرفی را برای خوانندگانش به ارمغان می آورد .