سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) 
مدیر گروه تاریخ اسلام  
1379/07/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهلبیت(ع) 
مدیر گروه تاریخ اسلام  
1381/07/01 
1382/07/01 
علمی-اجرایی 
همکاری 
دوفصلنامه سخن تاریخ 
مدیرمسئول 
1385/07/01 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
دانشنامه حج و حرمین شریفین 
مدیر بخش تاریخ 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهلبیت(ع) 
عضو شورای عالی  
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مرکز تخصصی تاریخ( وابسته به حوزه علمیه قم) 
عضو شورای علمی  
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مجله طلوع( مجتمع آموزش عالی امام خمینی) 
عضو هیئت تحریریه  
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مجله نامه تاریخ پژوهان(معاونت پژوهش حوزه علمیه قم) 
عضو هیئت تحریریه 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
همایش بین المللی تشیع و خاورشناسان 
عضو شورای سیاست¬گزاری و هیئت علمی  
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
مدیر دانشنامه اهل بیت(ع)  
1393/03/29 
ادامه دارد 
علمی-اجرایی 
همکاری 
دانشنامه اهل بیت(ع) 
مدیر گروه تاریخ 
1393/03/29 
ادامه دارد 
علمی-اجرایی 
تدریس 
دانشكده الهيات تهران 
مدرس 
 
 
تاريخ و حديث 
تدریس 
دانشگاه مفید قم 
مدرس 
 
 
تاريخ و حديث 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاريخ و حديث 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامي 
مدرس 
 
 
تاريخ و حديث 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
مأخذشناسی تمدن اسلامی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
شناخت مأخذ تاریخ تشیع 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
مأخذشناسی ائمه(ع) 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
روش پژوهش در تاریخ و سیره ائمه 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
راویان فریقین 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ فرق شیعى 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ علوم اسلامی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ فرق و مذاهب اسلامى 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ¬نگارى تشیع 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ و سیره ائمه اطهار(ع) 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ عصر غیبت صغرى 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ علم و تمدن در اسلام 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ تمدن اسلامی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
نقد منابع تاریخ تشیع 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ تشیع 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ تمدن اسلامی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدیریت گروه تاریخ اسلام واحد تاریخ و سیره 
 
 
علمی اجرائی